Prenumerationsbeställning iAnestesi

Med början i februari 2016 kommer iAnestesi att vara tillgängligt bara för prenumeranter. 
Vi använder en tjänst från Geolify för att låta användare från sjukhus/orter med 
prenumeration komma åt alla delar av iAnestesi. 

Behörigheten styrs utifrån  geografisk lokalisation och något särskilt login behövs inte. 

Om du vet att ditt sjukhus har en prenumeration och du ändå inte kan nå alla sidor/beräkningar - ta kontakt med admin via mail (kjell.nilsson AT ventinvent.se) eller mobil 070-2183260.

Prenumerationskontrollen kommer succesivt att införas på de flesta delarna av iAnestesi.

Du kan beställa en prenumeration via nedanstående formulär.

MVH
Admin iAnestesi


Så här var iAnestesis användare fördelade i Sverige 2015.

Dessa sjukhus är betalande användare:

Falu lasarett
Hudiksvalls sjukhus och Gävle sjukhus
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Karlshamns sjukhus
Karlskrona sjukhus
Nyköpings lasarett
Sollefteå sjukhus
Sundsvalls sjukhus
Södersjukhuset
Södertälje Sjukhus
Örnsköldsvik
Östersund

Stort tack för ert stöd!

Datum Fylls i automatiskt
Landsting
Sjukhus
Klinik
Antal  användare / pris
Sjukhusets externa IP-nummer
Ditt namn
Kontaktadress E-post
Fakturamärkning
Komplett fakturaadress
Önskemål eller synpunkter
   

Bakgrund

Hösten 2009 rapporterades flitigt i massmedia om misstag och feldoseringar av läkemedel, i synnerhet till barn, och det restes krav på åtgärder för att minska riskerna. Feldoseringar är särskilt farliga inom anestesi och intensivvård, där potenta läkemedel med biverkningar som påverkar andning och cirkulation är vanliga.

Vi har under flera års tid använt och utvecklat datorstöd vid läkemedelsdosering, blodersättning, vätskebehandling, lungventilation under narkos m.m. Det övergripande syftet är att öka patientsäkerheten. Andra målsättningar är att underlätta vardagen för läkare och sjuksköterskor samt att göra dem tryggare i sin yrkesroll.

En del av dessa stödfunktioner har gjorts allmänt tillgängliga via internet på webbplatsen http://www.iAnestesi.se och har inneburit en kraftig ökning av användningen. Det mest använda är Barndos som tillkommit för att undvika feldoseringar genom att förhindra felräkning. Det andra programmet, Blodersättning, har ytterligare ett syfte - att vägleda användaren genom de olika stegen i behandlingen.

iAnestesi innehåller bl a:

▪ "Lärobokstexter" med litteraturreferenser och källhänvisningar

▪ Beräkningsrutiner med interaktiv vägledande och förklarande text

▪ Beslutsstöd för blodersättning med en lärande text som närmar sig läroboksnivå.

▪ Beräkningsrutinerna för syresättning i lungorna kompletterade med en ny flik "Syrgas" med lärande text om användning av syrgas och rubbningar i lungornas syresättande förmåga.

Såväl författarskapet som arbetet med att upprätta och driva webplatsen har hittills bedrivits helt på ideell grund. Det senaste årets upprustning av webbplatsen och ambitionen att nå allt fler användare medför dock kostnader som vi nu måste balansera med motsvarande intäkter genom att ta ut en årlig avgift från de kliniker som även fortsättningsvis vill göra det möjligt för medarbetarna att använda iAnestesi som beslutsstöd i det dagliga arbetet.

Ett sjukhus eller ett helt landsting betalar en prenumerationsavgift som då ger alla på sjukhuset eller i landstiget tillträde till hela iAnestesi. Behörigheten grundas på respektive sjukhus/landstings externa IP-nummer eller, då detta inte är möjligt p g a resp sjukhus/landstings IT-struktur, på geografisk lokalisation via tjänsten Geolify. Man kan då slippa hantera enskilda login/lösenord och för ett sjukhus som väljer att prenumerera kommer alla inom sjukhuset eller på orten åt iAnestesi på samma sätt som idag, dvs man behöver inte logga in för att använda sidorna och man kan lägga upp bokmärken till de sidor man oftast använder utan att krångla med login varje gång.

Prenumerationsppriserna exklusive moms är:
1 sjukhus med <15 användare (och då menar vi AKTIVA användare på t ex anestesi/IVA) 7500 kr/år
1 sjukhus med 15-50 användare (AKTIVA) 15000 kr/år
Helt landsting med >2 sjukhus 20000 kr/år

Prenumerationen är löpande. Den årliga avgiften är avsedd att täcka driftskostnader för hård- och mjukvara samt ett symboliskt arvode till författare och webbredaktör. Om våra förhoppningar om god uppslutning från kliniker/landsting infrias, kommer ett eventuellt överskott att skickas till Läkare utan gränser. Hur stort detta blir kommer att redovisas årligen.


För frågor om prenumerationen är Du välkommen att ta kontakt med Kjell Nilsson